Brigády & brigádníci spolehlivě na dosah

Zpracování osobních údajů

Úvodní stránka > Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Aktualizováno 22.3.2022

Společnost Brigone s.r.o. tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na společnost Brigone s.r.o. obrátili na email: podpora@brigone.cz

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo nákupu služeb poskytli své osobní

údaje, stala se společnost Brigone, s.r.o. jejich správcem.

Jaké OÚ zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • kontaktní adresa
 • e-mail
 • telefon
 • státní občanství
 • číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu, země vydání a datum vydání a konce platnosti

Proč zpracováváme OÚ?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z těchto důvodů:

 • zajištění objednaných služeb a provedení platby
 • zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení

Jak dlouho OÚ evidujeme?

Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. Zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

Uplatnění práv subjektu osobních údajů (dále jen SÚ)

SÚ má právo:

 • požádat společnost Brigone s.r.o. o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
 • aby společnost Brigone s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ
 • aby společnost Brigone s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a společnost Brigone s.r.o. má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou společností Brigone s.r.o. využívány,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • aby společnost Brigone s.r.o. omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
 • na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl společnosti Brigone s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Brigone s.r.o. bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob.
 • na odvolání uděleného souhlasu,
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ,
 • vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Brigone s.r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.